Echarts 解决饼图文字过长重叠的问题

付费节点推荐


免费节点


节点使用教程


之前在网上查找了很多关于解决饼图文字描述过长导致重叠的问题,找了很多一直没有一个合适的解决方案,最后自己只能花时间研究echarts文档,功夫不负有心人,终于解决了文字重叠展示不全等问题。

废话不多说,直接上图上代码

 

这是手机屏幕的展示效果

 

下面再来说下我的解决方案

第一步:调整文字的显示大小,手机上文字可以更小,这里我用的是8px字号

第二步:设置最小扇区角度,minAngle(最小的扇区角度(0 ~ 360),用于防止某个值过小导致扇区太小影响交互)

第三步:avoidLabelOverlap(是否启用防止标签重叠策略,默认默认开启)

第四步:文字换行展示,echarts给我们提供了一个 formatter(标签内容格式器,支持字符串模板和回调函数两种形式,字符串模板与回调函数返回的字符串均支持用 \n 换行) 属性。

关键代码如下:

复制代码
series: [
      {
        type: 'pie',
        clickable:false,    //是否开启点击
        minAngle: 5,       //最小的扇区角度(0 ~ 360),用于防止某个值过小导致扇区太小影响交互
        avoidLabelOverlap: true,  //是否启用防止标签重叠策略
        hoverAnimation:false,  //是否开启 hover 在扇区上的放大动画效果。
        silent: true,    //图形是否不响应和触发鼠标事件
        radius: ['30%', '60%'],
        center: ['50%', '50%'],
        data: [],
        label:{
          align: 'left',
          normal:{
            formatter(v) {
              let text = Math.round(v.percent)+'%' + '' + v.name
              if(text.length <= 8)
              {
                return text;
              }else if(text.length > 8 && text.length <= 16){
                return text = `${text.slice(0,8)}\n${text.slice(8)}`
              }else if(text.length > 16 && text.length <= 24){
                return text = `${text.slice(0,8)}\n${text.slice(8,16)}\n${text.slice(16)}`
              }else if(text.length > 24 && text.length <= 30){
                return text = `${text.slice(0,8)}\n${text.slice(8,16)}\n${text.slice(16,24)}\n${text.slice(24)}`
              }else if(text.length > 30){
                return text = `${text.slice(0,8)}\n${text.slice(8,16)}\n${text.slice(16,24)}\n${text.slice(24,30)}\n${text.slice(30)}`
              }
            },
            textStyle : {
              fontSize : 8
            }
          }
        }
      }

    ],
复制代码

处理后的展示效果

 

还不错吧,希望能够帮助到有需要的童鞋。

未经允许不得转载:Bcoder资源网 » Echarts 解决饼图文字过长重叠的问题

相关推荐

更多优质资源关注微信公众号: bcoder

bcoder
赞 (0)
分享到:更多 ()

评论 0

评论前必须登录!

登陆 注册